Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, zgodnie ze Statutem, jest samorządną organizacją społeczną o charakterze fachowym i naukowym, zrzeszającą osoby związane zawodowo lub naukowo ze sprawami bibliotekarstwa i informacji naukowej.

Za początek funkcjonowania SBP uznaje się rok 1917, kiedy z inicjatywy utworzonej w 1915 r. Komisji Historii Książnic i Wiedzy Bibliotecznej powstaje Związek Bibliotekarzy Polskich. W 1953 r. Związek przemianowano na Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Do organizacji należą bibliotekarze różnych specjalności, pracujący w bibliotekach wszystkich typów.

Zarząd Główny SBP mieści się w Warszawie, natomiast struktura organizacyjna stowarzyszenia uwzględnia podział administracyjny kraju. Na podstawie Uchwały nr 11/2001 ZG SBP z dn. 30.11.2001 r. powołano 16 okręgów, działających na terenie 16 województw Rzeczpospolitej Polskiej, natomiast 49 dotychczasowych okręgów przekształcono w oddziały.

Podstawowym ogniwem organizacyjnym Stowarzyszenia jest koło, tworzone uchwałą zarządu oddziału. Ten z kolei może być utworzony na obszarze jednego lub kilku powiatów, jeśli na danym terenie istnieją co najmniej dwa koła.
Łomżyński oddział SBP utworzono 8 maja 2002 r. Po uzyskaniu akceptacji Zarządu Głównego SBP (Uchwała nr 3 /2002r. z dn. 22.03.2002 r.), odbyły się wybory władz Oddziału, Komisji Rewizyjnej, oraz delegatów na Zjazd Okręgu. Oddział swoją działalnością obejmuje powiat łomżyński, powiat kolneński.

Główne cele Stowarzyszenia, określone Statutem , to m.in.: współuczestniczenie w tworzeniu zasad polityki bibliotecznej, informacyjnej i wydawniczej; dążenie do zachowania piśmiennictwa dla kultury narodowej i rozwoju czytelnictwa; przyczynianie się do zachowania i popularyzacji piśmiennictwa polskiego i światowego; troska o kulturę czytelniczą i powszechny dostęp do książki; prezentacja opinii pracowników bibliotek wobec organów władzy, administracji rządowej, samorządów oraz innych organizacji i stowarzyszeń; inspirowanie, rozwijanie i popieranie zainteresowań naukowych oraz doskonalenie umiejętności fachowych członków Stowarzyszenia, a także integracja całego środowiska bibliotekarskiego.

Wszelkie działania podejmowane przez członków poszczególnych jednostek organizacyjnych SBP podporządkowane są wyżej wymienionym celom.
W Łomży od 15.03.1976 r. powołany był Okrąg SBP którego przewodniczącą była

1975-1985 Zofia Jaśkowska
1985-1989 Grażyna Anna Sejmej
1989-1990 Sławomir Kaczyński
1990-1994 Mirosława Walewska
1994-1995 Barbara Piotrowska
1995-2001 Anna Lewoń

od 2001 roku następują zmiany w strukturach SBP. Powołuje się 16 okręgów, działających na terenie 16 województw. Przekształca się 49 okręgów w oddziały. Na terenie łomżyńskim powstaje Oddział SBP którego przewodniczącą zostaje:

2001-2005 Barbara Piotrowska
2005- Wiesława Kłosińska.