Prezydent Miasta Łomży ogłasza konkurs na kandydata na dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łomży

I. Informacje ogólne:
1. Nazwa i adres instytucji:
Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży ul. Długa 13, 18-400 Łomża;
2. Stanowisko, wymiar czasu oraz forma zatrudnienia:
Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łomży, pełen etat, powołanie na okres od 3 do 7 lat zgodnie z art.15 ust 2. ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2018 poz.1983 ze zm.),
3. Główne zadania realizowane na stanowisku objętym konkursem:
1) realizowanie zadań wynikających z umowy określającej warunki organizacyjno – finansowe działalności instytucji kultury oraz programu jej działania zawartej zgodnie z art.15 ust.5 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t. j. Dz.U. z 2018 poz.1983 ze zm.) , a mianowicie:,
kierowanie bieżącą działalnością Miejskiej Biblioteki Publicznej, kształtowanie i koordynowanie działalności merytorycznej, wykonywanie w stosunku do pracowników instytucji zadań kierownika wynikających z Kodeksu Pracy, zarządzanie finansami i gospodarowanie mieniem instytucji, reprezentowanie instytucji na zewnątrz, realizowanie zadań statutowych, współpraca z lokalnymi podmiotami i organizacjami, pozyskiwanie środków finansowych od podmiotów innych niż Organizator.
II. Wymagania kwalifikacyjne kandydatów i sposób ich udokumentowania:
Do konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łomży może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:
1. Formalne kryteria wyboru kandydata na stanowisko dyrektora - wymagania obligatoryjne warunkujące dopuszczenie kandydata do II etapu postępowania konkursowego:
1) obywatelstwo polskie;
2) wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku adekwatnym do zadań realizowanych przez instytucję kultury w szczególności bibliotekoznawstwo, kulturoznawstwo, filologia polska;
3) co najmniej 5. letni staż pracy;
4) brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
5) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
6) niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
7) niekaralność zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi.
2. Merytoryczne kryteria wyboru kandydata na stanowisko dyrektora – podlegające ocenie w II etapie postępowania konkursowego:
1) znajomość aktów prawnych i problematyki z zakresu organizacji, zarządzania, funkcjonowania i finansowania instytucji kultury oraz obowiązujących zasad ekonomiczno – księgowych;
2) znajomość zagadnień z zakresu finansów publicznych, prawa zamówień publicznych w zakresie kultury, administracji i samorządu;
3) posiadanie wiedzy z zakresu pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych, w tym środków z programów UE;
4) znajomość specyfiki kulturalno-społecznej Łomży;
5) umiejętność kierowania zespołem i kreowania właściwych stosunków międzyludzkich;
6) predyspozycje do organizowania i prowadzenia przedsięwzięć związanych z działalnością kulturalną i twórczością artystyczną, kreatywność, komunikatywność i zdolności organizacyjne;
7) doświadczenie w pracy w instytucjach kultury;
8) ukończone studia podyplomowe w zakresie zarządzania instytucjami kultury.
3. Wymagane dokumenty:
1) pisemne zgłoszenie do konkursu zawierające imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego oraz zwięzłe umotywowanie swojej kandydatury;
2) autorska, pisemna koncepcja programowo - organizacyjna funkcjonowania Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łomży na okres 5 lat, która powinna zawierać:
- wizję rozwoju istniejących i propozycje nowych form działalności biblioteki,
- koncepcję zasad i form współpracy z innymi podmiotami, w tym instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi, placówkami oświatowymi, twórcami oraz społecznością lokalną;
- propozycję inicjatyw (działań) MBP mających wpływ na rozwój i integrację społeczności miasta,
- opracowanie założeń i planów komunikacyjno – informacyjnych budujących wizerunek instytucji i promujących jej działalność,
- planowaną strukturę organizacyjną instytucji,
- wskazanie możliwości budżetowych instytucji i pozyskiwania środków zewnętrznych,
- zasady gospodarowanie środkami budżetowymi jednostki.
Powyższa koncepcja powinna zawierać maksymalnie 10 stron.
3) życiorys (CV) zawierający informację o wykształceniu, ukończonych kursach, szkoleniach i posiadanych kwalifikacjach, dokładny przebieg dotychczasowej pracy zawodowej, ewentualnie działalności twórczej, społecznej lub publicystycznej ze wskazaniem najważniejszych osiągnięć;
4) dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje (kserokopie dyplomów, świadectw, zaświadczeń o ukończeniu kursów, certyfikatów itp.);
5) dokumenty poświadczające przebieg zatrudnienia i doświadczenie zawodowe : kserokopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku pozostawania w stosunku pracy;
6) oświadczenie o posiadanym obywatelstwie; podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; podpisane oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1458 z późn. zm.);
7) oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego kandydatury, przed powołaniem na stanowisko dyrektora, przedłoży zaświadczenie o niekaralności z KRS;
8) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
9) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania konkursowego zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) wraz z podpisaną klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych.
Wszystkie oświadczenia, list motywacyjny, CV, powinny być własnoręcznie podpisane.
4. Termin i miejsce składania dokumentów:
1) Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Miejskiego w Łomży , Wydział Organizacji i Kadr p.123, 18 – 400 Łomża, ul. Stary Rynek 14. Oferty muszą znajdować się w zamkniętych kopertach opatrzonych dopiskiem: „Oferta pracy na stanowisko Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łomży”. Termin składania ofert: do dnia 20 września 2019 roku do godz. 15.30 – decyduje data wpływu oferty do urzędu. W przypadku ofert przesłanych pocztą należy uwzględnić czas dojścia przesyłki pocztowej w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze. Oferty przesłane pocztą elektroniczną nie będą rozpatrywane.

2) Termin dostarczenia kompletu dokumentów mija 20 września 2019 roku o godzinie 15.30. Oferty, które wpłyną do Urzędu Miejskiego po terminie nie będą rozpatrywane.
5. Informacje dodatkowe:
1)W celu przeprowadzenia konkursu Prezydent Miasta Łomża powoła w osobnym zarządzeniu komisję konkursową, która przeprowadzi postępowanie konkursowe zgodnie z regulaminem określającym szczegółowy tryb pracy Komisji Konkursowej, stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia oraz wyznaczy jej przewodniczącego;
2) Postępowanie konkursowe rozpoczyna się z dniem ukazania się ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łomży a przewidywany termin zakończenia to 18 października 2019 r.;
3) Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: a) I etap – etap formalny bez udziału kandydatów polegający na sprawdzeniu przez komisję konkursową kompletności, (braków i uchybień w złożonej dokumentacji oraz spełnienia wymogów formalnych ujętych w ogłoszeniu zakończony wskazaniem kandydatów, którzy zostali dopuszczeni do kolejnego etapu; b) II etap – rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami, którzy przejdą etap formalny;
4) O terminie i miejscu II etapu kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie telefonicznie;
5) Informacji o warunkach organizacyjno-finansowych odnoszących się do działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łomży udziela Wydział Kultury, Sportu i Współdziałania Społecznego UM ul. Farna 1 tel. (86) 216 - 24 - 63 oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży ul. Długa 13 tel. (86) 216 – 54 – 81;
6) Nadesłanych ofert nie odsyłamy. Dopuszcza się możliwość odbioru odrzuconych wniosków, jednakże nie później niż w ciągu 6 miesięcy od daty opublikowania wyników konkursu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łomży. Po upływie tego okresu odrzucone wnioski zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowych informacji udziela p. Teresa Jolanta Dobrzycka – Inspektor d/s kadr, tel. (086) 215 67 - 12.