W Książnicy Podlaskiej podczas obchodów Światowego Dnia Książki oraz Dnia Bibliotekarza oprócz wręczenia tradycyjnych nagród została przyznana po raz pierwszy w dziejach łomżyńskiego Oddziału Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich wyjątkowa „Honorowa Odznaka SBP”.

Zarząd Główny SBP, który jest głównym filarem polskiego bibliotekarstwa doceniając zasługi Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Łomża oraz Przewodniczącej Oddziału w Łomży Wiesławy Kłosińskiej przyznał te prestiżowe wyjątkowe odznaczenie. Odznaczenie zostało przyznane za zaangażowanie w wykonywaną pracę, propagowanie czytelnictwa oraz nowoczesnych form na miarę naszych czasów i za całokształt działalności na rzecz kultury lokalnej i regionalnej, budowanie infrastruktury bibliotecznej (modernizacja, rozbudowa i budowa placówek bibliotecznych). Na wyróżnienie zasługuje również działalność na rzecz sybiraków, ich historii, pamięci i szacunku względem zesłańców oraz za systematyczne i niestrudzone przekazywanie zdobytej wiedzy i umiejętności dla bibliotekarzy łomżyńskich poprzez organizowanie konferencji czy innych spotkań na które przede wszystkim zapraszała bibliotekarzy. Odznakę otrzymują nieliczni za istotny dla rozwoju polskiego bibliotekarstwa wkład pracy w funkcjonowanie struktur, promocję podejmowanych działań oraz zawód bibliotekarza.

W tym wyjątkowym dniu tradycyjnymi nagrodami uhonorowani zostali inni bibliotekarze z naszego regionu. Są to:

Laureatką Dyplomu Honorowego Srebrnej Róży została Katarzyna Konopka, która „została doceniona za zaangażowanie i tworzenie serdecznych relacji z użytkownikami, za liczne działania na rzecz promocji czytelnictwa książki tradycyjnej, jak również jej nowych form, w szczególności publikacji cyfrowych na platformie Ibuk Libra”

Tytuł Bibliotekarza Roku Województwa Podlaskiego otrzymała Renata Igielska – kierownik Oddziału dla Dzieci Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łomży za pracę w szerzeniu czytelnictwa i wypracowaniu w młodym pokoleniu nawyku obcowania z książką oraz działania o charakterze wielowymiarowym na rzecz Oddziału dla Dzieci Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łomży.

Źródło: https://xlomza.pl/wiadomosci/19196-przewodniczaca-oddzialu-sbp-w-lomzy-uhonorowana-przez-zarzad-glowny-sbp/